Verkoopsvoorwaarden Mezza Notte

De algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden vormen één geheel dat integraal deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst en in hun algemeenheid verplicht moeten worden aanvaard voorafgaand aan de afsluiting van enige verkoop. Het verzoek tot reservering leidt tot instemming met onderhavige verkoopvoorwaarden en de gehele en onvoorwaardelijke aanvaarding van hun bepalingen.

1 – Algemene verkoopvoorwaarden (AVV)

1-1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden

 

Huidige algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en gelden zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzien van handelaars.

 

Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de hotelwebsite. Door dit feit verklaren de cliënten, medecontractanten en alle derden zich akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden, er kennis van te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 

Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden welke door Mezza Notte niet uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk werden aanvaard, hebben ten aanzien van Mezza Notte geen enkele rechtskracht, ook al worden ze niet uitdrukkelijk betwist.

 

 

1-2 Prijzen

 

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door de Directie, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.
De prijzen staan aangegeven in Euro.

 

 

1-3 Betalingstermijnen

 

Aan de klant wordt slechts een factuur gestuurd indien hij hierom verzoekt behoudens de gevallen waarin de afgifte van een factuur wettelijk verplicht is. De prijs is contant betaalbaar, netto en zonder reductie.

Voor particulieren:

Online reserveringen via Booking.com worden op het moment van reservering betaald.

Rechtstreekse reserveringen via het hotel worden betaald bij het inchecken. Betalingen ter plaatse kunnen voldaan worden met cash, bancontact of credit card (Visa, Mastercard).

Voor bedrijven:

De betalingstermijn van een door Mezza Notte opgestelde factuur bedraagt 7 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de factuur is verstuurd.

Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt ontvangen, zal Mezza Notte overgaan tot het verzenden van herinneringen om de betalingsachterstand te benadrukken.

De eerste herinnering wordt verstuurd wanneer de factuur niet betaald is op de vervaldatum en de betalingstermijn van deze eerste herinnering is 7 dagen.

Bij uitblijven van betaling na de eerste herinnering zal een tweede herinnering worden verzonden wanneer de vervaldatum van de eerste herinnering is verstreken. De betalingstermijn van deze tweede herinnering bedraagt 7 dagen en daarnaast behoudt Mezza Notte zich het recht voor om bij deze tweede herinnering 2% administratiekosten van het totaalbedrag van de factuur toe te voegen.

Mocht de betaling na de tweede herinnering uitblijven, zal Mezza Notte een ingebrekestelling versturen waarbij Mezza Notte zich het recht voorbehoudt om 10% extra administratiekosten in rekening te brengen. De betalingstermijn van deze ingebrekestelling is 5 dagen.

Indien de betaling na de ingebrekestelling uitblijft, behoudt Mezza Notte zich het recht om het openstaande bedrag inclusief de 12% administratiekosten uit handen te geven aan een incassobureau. De incassokosten zijn voor rekening van de debiteur.

Mezza Notte behoudt zich het recht om, in het geval van aanhoudende betalingsachterstand, verdere stappen te ondernemen conform de geldende wet- en regelgeving.

Alle kosten en eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke (incasso)kosten die Mezza Notte maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in rechte als buiten rechte – komen volledig ten laste van de debiteur.

Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur.

 

 

1-4 – Overmacht

 

Onder overmacht wordt verstaan iedere van buiten partijen komende gebeurtenis van zowel onvoorspelbare als onverhelpbare aard, waardoor dan wel de klant,  dan wel de hotelhouder wordt verhinderd om alle dan wel een gedeelte van de in de overeenkomst bepaalde verplichtingen na te komen.

Dit geldt met name in geval van staking, lockdowns, overstromingen, brand, opstand, oproer, door regerings- of overheidsautoriteiten uitgevaardigde verboden.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de nakoming van de wederzijdse verplichtingen van partijen wordt opgeschort door overmacht en dat elke partij de hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening neemt. De klanten zullen met name alleen de bijkomende kosten dragen die gemaakt zouden kunnen worden om de reis voort te kunnen zetten wanneer zich een geval van overmacht heeft voorgedaan.

 

 

1-5 – Aansprakelijkheid

 

Het hotel is niet aansprakelijk voor schade aan auto’s en diefstal van spullen die in de auto zijn achtergelaten, verlies of verdwijning van kostbaarheden die niet in de kluis op de kamer of bij de receptie zijn opgeborgen, of voor goederen die onbeheerd zijn achtergelaten in openbare ruimtes.

De huurder/gebruiker/bezoeker van de accommodatie verklaart ermee akkoord te gaan de gehuurde ruimte (inclusief de gemeenschappelijke ruimtes van de accommodatie) met zorg en respect te behandelen. Het is ten strengste verboden om de kamer (of dergelijke gemeenschappelijke ruimtes) te misbruiken, te beschadigen of opzettelijk te verontreinigen op welke wijze dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het veroorzaken van schade door vernieling, het achterlaten van bloedvlekken, menselijke afvalstoffen, of het gebruik van verboden producten zoals drugs, kaarsen, kaarsvet en andere vergelijkbare stoffen.

De huurder/gebruiker/bezoeker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan de accommodatie als gevolg van inbreuk op deze bepaling. Naast de kosten voor herstel van dergelijke schade behoudt het management zich het recht voor om verdere juridische stappen te ondernemen in geval van ernstige schendingen.

 

 

1-6 – Klachten

 

Iedere klacht moet worden geuit bij de hotelhouder en wel binnen een termijn van 30 dagen met ingang van de verblijfsdatum.

 

 

2 – Bijzondere voorwaarden

 

Behoudens de reserverings- en annuleringsvoorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde instellingen (medegedeeld aan de klant bij de reservering), worden de volgende bijzondere voorwaarden toegepast.

 

 

2-1 – Reserveringsvoorwaarden

 

Teneinde zijn reservering te garanderen, wordt de klant verzocht om het nummer van zijn bankpas mede te delen, dat in beveiligde modus wordt doorgegeven.
De reservering is pas vastgelegd en definitief na ontvangst van de door de reserveringscentrale aan de klant verstuurde bevestiging.

Het verblijf wordt in zijn geheel direct aan de hotelhouder betaald.

 

 

2-2 – Een reservering wijzigen

 

Ieder verzoek tot wijziging van een reservering moet telefonisch worden gedaan bij het hotel van maandag tot en met vrijdag van 8u uur tot 18u uur of per mail info@mezzanotte.be

De reservering is pas definitief gewijzigd nadat de reserveringscentrale de bevestiging heeft ontvangen.
De verzoeken tot wijziging kunnen indien van toepassing leiden tot de toepassing van de annuleringsvoorwaarden.

 

 

2-3 – Annuleringsvoorwaarden

 

Tot 7 dagen voor aankomst kan de klant zijn boeking gratis annuleren. Bij annulering voor de klant vanaf de 6de dag voor de aankomst worden volgende bedragen in rekening gebracht :

  1. 50% van de totale geboekte verblijfsprijs van de 6de dag tot 24 uur voor de aankomst.
    Dit met uitzondering wanneer de klant geboekt heeft met een meerprijs om gratis te kunnen annuleren tot 24u voor aankomst.
  2. 100% vanaf 24 uur voor de aankomst.